Kąty Wrocławskie: ZAKUP KRUSZYW DROGOWYCH DO UTWARDZANIA NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 55346 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP KRUSZYW DROGOWYCH DO UTWARDZANIA NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa granitowego do utwardzania nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2. Zakup dotyczy mieszanki granitowej o frakcji 0/31,5 mm w ilości do 4.000 ton oraz tłucznia granitowego o frakcji 31,5/63 mm w ilości do 500 ton. 3. Kruszywo musi spełniać obowiązujące normy dla kruszyw drogowych, a w szczególności spełniać wymagania normy PN-EN 13242 oraz posiadać analizę granulometryczną wg PN-EN 933-1. 4. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). 5. Przed podpisaniem umowy Sprzedający dostarczy Zamawiającemu wyniki badań kruszyw, potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 13242 oraz analizę granulometryczną wg PN-EN 933-1. 6. Sprzedający zapewni załadunek kruszywa na środki transportowe Zamawiającego, w punkcie odbioru kruszywa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75991,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę