Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające - Skałka, Romnów
Numer ogłoszenia: 73134 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające - Skałka, Romnów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej umożliwiające podłączenie poszczególnych działek do nowo-wybudowanej kanalizacji w miejscowościach Skałka i Romnów, a w szczególności: a) w miejscowości Skałka: - odcinek kanalizacji ciśnieniowej o dł. L=3,6 m z rur fi 63 PEHD PN 100 SDR176 wraz z uzbrojeniem; - 1 kpl. przepompowni przydomowej wraz z wyposażeniem, szafką sterowniczą i zasilaniem; b)w miejscowości Romnów: - sieć kanalizacji grawitacyjnej o dł. L = 87,9 m z rur 200 PVC SN8 wraz z uzbrojeniem; - odcinków kanalizacji grawitacyjnej wykonanych z rur fi 150 PVC SN 8 o łącznej długości l=14,0 wraz z uzbrojeniem; - odcinki kanalizacji ciśnieniowej o dł. L=77,70 m z rur fi 63 PEHD PN 100 SDR176 wraz z uzbrojeniem - 3 kpl. przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem, szafką sterowniczą i zasilaniem; Przejścia pod rowami, drogami gminnymi, drogami wojewódzkimi. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Planu BIOZ. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; Kamerownie wykonanej sieci . UWAGA: Długości podane w opisie są orientacyjne w granicach błędu systematycznego. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.53.00-1, 42.96.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166572,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę