Kąty Wrocławskie: REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH KLATKI SCHODOWEJ BOCZNEJ W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Numer ogłoszenia: 195498 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143394 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH KLATKI SCHODOWEJ BOCZNEJ W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont schodów drewnianych klatki schodowej bocznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót ciesielsko-budowlanych polegających na rozebraniu istniejących schodów klatki schodowej wraz ze spocznikami i balustradami, a następnie wymiana na nowe. Przewidziana jest wymiana schodów od przyziemia do wejścia na poddasze budynku, w zakresie opisanym w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.42.21.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89515,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ