Kąty Wrocławskie: MODERNIZACJA CHODNIKÓW I PLACÓW Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE, W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG, CHODNIKI I NAKŁADKI
Numer ogłoszenia: 255400 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209862 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA CHODNIKÓW I PLACÓW Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE, W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG, CHODNIKI I NAKŁADKI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja chodników i placów z kostki betonowej w miejscowościach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, w ramach zadania: Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki. Szczegółowy zakres: Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Gądów - wzdłuż parku ( długość 179,50 mb), Kębłowice - w centrum wsi (na długość 92,00 mb), Smolec przy ul. Głównej - III etap ( długość 255,00 mb), Małkowice - od ul. Głównej do Caritas ( długości 52,0 mb), Małkowice - łącznik od u. Polnej do ul. Krótkiej ( długości 68,00mb) , Wojtkowice - kontynuacja (długość 32,50 mb), Rybnica - chodnik od centrum wsi do posesji nr 10 (długość 135,00mb), Sośnica - chodnik na dz. nr 33- droga k/o kościoła (długość 21,00mb), Zachowice przy ul. Słonecznej kontynuacja (długość 110,0 mb), Zachowice - chodnik w centrum wsi ( długości 55,00mb), Kąty Wrocławskie przy ul. Staszica ( długość ok. 181,30 mb), Kąty Wrocławskie chodnik przy drodze do przedszkola ( długość 80,0 mb) oraz 5 placów utwardzonych z kostki betonowej ( 1 o pow. 100m2 i 4 x 12,00m2). W zakresie - roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego, mechaniczne roboty ziemne, rozebranie istniejących nawierzchni, karczowanie krzaków, frezowanie części istniejącej nawierzchni bitumicznej profilowanie i zagęszczenie, regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej, regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej i betonowej, oznakowanie pionowe. Zakresy robót zgodnie z przedmiarami i opisem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 438804,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ