Kąty Wrocławskie: WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG - CHODNIKI I NAKŁADKI ASFALTOWE
Numer ogłoszenia: 277892 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222918 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG - CHODNIKI I NAKŁADKI ASFALTOWE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni do 7.200 m2, na drogach położonych na działkach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2. Zakres prac obejmuje: a) Oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń, b) Profilowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki drogowej oraz warstwy kruszywa granitowego o frakcji 0/31,5 mm i średniej grubości 5 cm, c) Przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym, d) Skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2, oczyszczonej i przygotowanej warstwy nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej, e) Ułożenie nawierzchni (warstwa ścieralna o grubości 5 cm) z masy asfaltowej (asfaltobeton BA 0/12,8-50/70), f) Uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy, po wykonaniu nakładki, mieszanką granitową 0/31,5mm, na szerokości 0,5 m. 3. W ofercie należy podać zryczałtowaną cenę za wykonanie 1 m2 nakładki asfaltowej zgodnie z w/w zakresem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 285480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ