Kąty Wrocławskie: Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie -oświetlenie drogowe
Numer ogłoszenia: 286054 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224948 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie -oświetlenie drogowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie oświetlenia drogowego: odcinek A-B-C + sięgacz do punktu PŁK Hm2+90,93 (ul. Ziołowa), b) wykonanie oświetlenia drogowego: K-G + sięgacz, c) spięcie oświetlenia drogowego z istniejącą siecią oświetleniową - lampy nr 17, 49, d) na odcinku A-B-C montaż opraw z oświetleniem LED równoważnych dla opraw typu OUSe 150 W na słupach z blachy profilowanej o wysokości h=9,5(10)m z wysięgnikiem o długości l=2m, e) na odcinku A-B-C montaż opraw z oświetleniem LED równoważnych dla opraw typu OUSe 100 W na słupach z blachy profilowanej o wysokości h=8 m z wysięgnikiem o długości l=1,5m f) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103855,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ