Kąty Wrocławskie: PRZEBUDOWA DROGI SMOLEC -KRZEPTÓW - OGRODZENIE
Numer ogłoszenia: 336068 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257864 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI SMOLEC -KRZEPTÓW - OGRODZENIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie ogrodzenia terenu wzdłuż terenu przeznaczonego na przebudowę drogi Smolec - Krzeptów, b) wykonanie trawiastej drogi patrolowej szer. 4,0 m wzdłuż ogrodzenia (na terenie Portu Lotniczego), c) demontaż istniejącej bramy należy wykonać po wybudowaniu nowego ogrodzenia, d) usunięcie kolidujących drzew i krzewów, e) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. 2. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów, oraz koszty związane ze stosowaniem się do zasad i procedur kontroli dostępu, ochrony oraz bezpieczeństwa określonych w Programie Ochrony Lotniska Wrocław podczas prowadzenia robót. 5. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.34.00.00-2, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 503903,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ