Kąty Wrocławskie: Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich polegająca na remoncie kotłowni
Numer ogłoszenia: 365976 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312954 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich polegająca na remoncie kotłowni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie. Istniejące naczynie wzbiorcze, systemu otwartego, zabezpieczające całą instalację ma być zdemontowane. Istniejące kotły nadal mają pracować w układzie otwartym, mają być zabezpieczone nowym naczyniem wzbiorczym systemu otwartego, a pozostała instalacja centralnego ogrzewania będzie pracować w układzie zamkniętym i ma być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczeństwa, w zakresie opisanym w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.23.11.12-3, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39768,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ