Kąty Wrocławskie: Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza
Numer ogłoszenia: 383558 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328648 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres prac obejmuje: a)Wykonanie prac murarsko-tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowanych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich, zgodnie z dokumentacją projektową. b)Wykonanie sieci oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z dokumentacją projektową. c)Wszystkie nowe lampy montowane w ramach wykonywanych prac modernizacyjno remontowych sieci oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 85 poz.553), świadectwa dopuszczenia wydawane są przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Aktualne dopuszczenia muszą zostać złożone Zamawiającemu w formie papierowej przed montażem osprzętu. d)Wszystkie nowe lampy montowane w ramach wykonywanych prac modernizacyjno remontowych sieci oświetlenia awaryjnego muszą posiadać tzw. Testery umożliwiające kontrolę sprawności takiej lampy oraz wytrzymałość świecenia min. 3h. e)Prawidłowe zabezpieczenie elementów istniejącego systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) oraz występu antywłamaniowego a w przypadku ich zanieczyszczenia konserwacja poszczególnych elementów na koszt Zleceniobiorcy przez firmę zajmującą się serwisem systemu wskazaną przez Zleceniodawcę. f)wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń: instalacji elektrycznej pomiar rezystencji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacja oświetleniowa pomiar natężenia światła w pomieszczeniach po modernizacji oświetlenia; natężenia oświetlenia awaryjnego. 2.Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.Przy sporządzeniu wyceny w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę opis przedmiotu umowy a następnie dokumentację projektową, jednocześnie informujemy iż, załączony przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i nie podlega wycenie. 4.Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia istniejącej sieci oświetlenia awaryjnego lub zabezpieczenie tej instalacji poprzez odłączenie jej od źródła prądu w sposób który nie spowoduje narażenia zdrowia i życia użytkowników obiektu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95493,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ