Kąty Wrocławskie: Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer ogłoszenia: 334270 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 2. Szczegółowy zakres prac został określony (zgodnie z protokołem konieczności nr 2) w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy: a) Klatka schodowa - wykonanie okablowania niezbędnego do zasilenia platform schodowych dla niepełnosprawnych oraz zasilania, przewidzianej do ewentualnej późniejszej realizacji na podstawie odrębnego opracowania projektowego, windy przyściennej zewnętrznej przy wejściu do łącznika szkoły - zgodnie z naniesionym w projekcie umiejscowieniem windy przez Projektanta. b) Dach - wykonanie robót wg zamiennego projektu budowlanego dotyczącego usunięcia kolizji projektowanego dachu z dachem istniejącego budynku szkoły. c) Zmiana zaworu antyskażeniowego klasy BA na zawór tzw. rozłącznik hydraulicznego działania wzbudzany elektrycznie wraz z presostatem i doprowadzeniem zasilania. 3. Roboty określone w ust.1 powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną, a materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31727,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę