Kąty Wrocławskie: Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe
Numer ogłoszenia: 451842 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 411728 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe. 2. Zakres robót obejmuje modernizację chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich na długości 130,00 mb o szerokości 2,5mb ( mierzonej w świetle pomiędzy obrzeżami). Nawierzchnia ciągu - kostka betonowa stary granit grubości 8 sm na podsypce piaskowo-cementowej , obramowania chodnika (obustronnie) opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej C12/15.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62156,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ