Kąty Wrocławskie: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie.
Numer ogłoszenia: 144608 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44263 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie 2. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu świetlicy poprzez: a) wymianę podłogi w pomieszczeniach sali większej i mniejszej, b) wymiana nawierzchni posadzek w pomieszczeniach przedsionka, magazynu podręcznego, sali większej i mniejszej, c) wyburzenie i postawienie nowej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami przedsionka i magazynu podręcznego, d) wymianę instalacji elektrycznej, e) wymianę i uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej f) wymianę stolarki drzwiowej, g) wykonanie nowego otworu drzwiowego w istniejącej przybudówce świetlicy mniejszej, h) wykonanie nawietrzaków i) ocieplenie budynku, j) ocieplenie sufitów obydwu sal, k) malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń świetlicy, 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.32.40.00-4, 45.32.10.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213043,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ