Kąty Wrocławskie: Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014, wraz z transportem.
Numer ogłoszenia: 104042 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69654 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014, wraz z transportem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014, wraz z transportem.2.Zakres usługi obejmuje: - zakup kruszyw przez Wykonawcę, - dojazd środka transportowego z bazy Wykonawcy do kopalni lub innego miejsca ,w którym zakupiono kruszywa, celem załadunku kruszyw, - transport kruszyw na drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym drogi o nawierzchni nieulepszonej bądź gruntowej, - rozładunek kruszyw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - dojazd środka transportowego do bazy Wykonawcy lub do kopalni w celu wykonania następnego załadunku...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 10.00.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170731,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ