Kąty Wrocławskie: ROZBUDOWA SZKOŁY W SMOLCU WRAZ Z PARKINGAMI, ZJAZDAMI Z ULICY GMINNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Numer ogłoszenia: 168358 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55559 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA SZKOŁY W SMOLCU WRAZ Z PARKINGAMI, ZJAZDAMI Z ULICY GMINNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie obiektu budowlanego w zakresie robót polegających na rozbudowie szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Na terenie działek 452 i 453/10 powstanie piętrowy budynek szkoły podstawowej w rzucie przypominający literę L o wymiarach 65,6x35,9m, na terenie działki zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, plac zabaw, ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz dla autobusów. 3. W części dydaktycznej mieścić się będą sale lekcyjne, sala informatyczna, biblioteka, świetlica, pomieszczania dla kadry wychowawczej i dyrekcji, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Z części dydaktycznej będzie bezpośredni dostęp do sali widowiskowej z możliwością wykorzystania jej jako sali gimnastycznej, w której zamontowane zostaną urządzenia audio-wideo. Wszystkie sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne wewnątrz obiektu oraz sala widowiskowa będą akustycznie zabezpieczone w celu zmniejszenia emisji hałasu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9869590,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ