Kąty Wrocławskie: Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów.
Numer ogłoszenia: 188672 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94450 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę drogi , b) budowa odwodnienia drogi, c) budowę oświetlenia drogowego, d) wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, e) wyniesienie stałej organizacji ruchu drogowego, f) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. 2. Dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres robót niż przewidziany realizacji tj. budowę nowego ogrodzenia, które jest już wykonane. W miejscach połączeń z istniejącymi drogami należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzenia. Karczowanie drzew i krzewów nie obejmuje wycinki, jedynie usunięcie i wywóz karp i gałęzi drzew i krzewów. Wywóz nadmiaru ziemi należy przewidzieć na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 18 km od placu budowy. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. 3.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: a) w roku 2014 rozliczone zostaną roboty w kwocie maksymalnie 2.160.000,00 zł brutto; b) w roku 2015 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę umowy, z uwzględnieniem robót rozliczonych w roku 2014...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.00.00.00-7, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3836943,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ