Kąty Wrocławskie: Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice Strzeganowice.
Numer ogłoszenia: 158344 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103202 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice Strzeganowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojtkowice-Strzeganowice, w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej opisanej w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części specyfikacji istotnych warunków zamówienia b) opracowanie, wyniesienie w teren i utrzymanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, c) wykonanie 4 progów wyspowych na końcach budowanego odcinka drogi, d) montaż oznakowania progów, e) wykonanie i montaż na słupkach stalowych 2 tablic informacyjnych formatu A3, wg wzoru określonego w Zasadach udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, f) wytyczenie geodezyjne i geodezyjny pomiar powykonawczy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 603933,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ