Kąty Wrocławskie: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na szkolnych placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 147321 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194040 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na szkolnych placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na szkolnych placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Zakres prac obejmuje dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych, o konstrukcji stalowej na szkolnych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscach wskazanych przez Gminę: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich ul. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 w Katach Wrocławskich ul. Brzozowa, Szkoła Podstawowa w Małkowicach ul. Szkolna, Szkoła Podstawowa w Sadkowie ul. Szkolna...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.50.00-7, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9, 37.53.52.10-2, 37.53.52.20-5, 37.53.52.30-8, 37.53.52.40-1, 37.41.00.00-5, 37.44.00.00-4, 37.44.19.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ