Kąty Wrocławskie: Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 192196 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w następujących lokalizacjach: Etap 1) Kąty Wrocławskie - ul. Zaciszna (długość l = 190,00 m i szerokość s = 4,00 m), Etap 2) Kąty Wrocławskie - ul. Brzeska (długość l = 110,00 m i szerokość s= 4,50 m), Etap 3) Kąty Wrocławskie - ul. Jarzębinowa (odcinek do posesji nr 5/7; długość l = 45,00 m i szerokość s = 3,50 m), Etap 4) Sadkówek - Sadowice - droga gminna 107190 D (długość l=150,00 m i szerokość s = 3,00 m), Etap 5) Sadowice - ul. Szkolna (długość l = 220,00 m i szerokość s = 3,50 m), Etap 6) Smolec - ul. Żurawinowa (długość l = 270,00 m i szerokość s = 4,80 m), Etap 7) Smolec - ul. Tulipanowa (długość l = 146,50 m i szerokość s = 4,50 m), Etap 8) Mokronos Górny - ul. Spacerowa (długość l = 276,00 m i szerokość s = 4,00 m), Etap 9) Pietrzykowice - ul. Ogrodowa (długość l = 85,00 m i szerokość s = 3,50 m), Etap 10) Pełcznica - droga położona na działce nr 430/2 (długość l = 31,00 m i szerokość s = 3,50 m), Etap 11) Pełcznica - droga położona na działce nr 405 (długość l = 84,00 m i szerokości s = 4,00 m), Etap 12) Kozłów - droga położona na działce nr 167/1 (długość l=142,00 m i szerokość s=3,50 m), Etap 13) Nowa Wieś Kącka - ul. Gradowa - o długości l=263,00 m i szerokość s = 3,50 m), Etap 14) Gniechowice - ul. Radosna (długość odcinka l = 160,00 m i szerokość s = 4,50 m), Etap 15) Górzyce - droga położona na działkach nr 61/9 i 61/24 (długość l = 43,00 m i szerokość s = 4,00 m), Etap 16) Zachowice - ul. Słoneczna (długość l = 20,00 m i szerokości s z przedziału: 3,60-5,00 m), Etap 17) Stradów - droga położona na działce nr 522/6 (długość l=50,00 m i szerokość s=3,50 m), Etap 18) Stradów - droga położona na działce nr 522/15 (długość l=67,00 m i szerokość s=3,50 m). Etap 19) Bogdaszowice - ul. Słoneczna (długość l = 380,00 m i szerokość s = 4,50 m), Etap 20) Romnów - droga położona na działce nr 80 (długość l = 82,50 i szerokość s = 4,0m), Etap 21) Romnów - ul. Wspólna (długość l=181,50 i szerokość s = 4,0 m), Etap 22) Stoszyce - droga położona na działce nr 134 (długość l = 167,50 i szerokość s = 3,50 m),.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony harmonogram rzeczowo - finansowy - zał. nr 1 do umowy Wypełniony wykaz prac, które będą zlecone podwykonawcom z podaniem ich wartości - zał. nr 2 do umowy (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie