Kąty Wrocławskie: Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza
Numer ogłoszenia: 145201 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń gospodarczo- magazynowych znajdujących się w piwnicach budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich. 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: a) wykonanie prac murarsko-tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowanych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich, zgodnie z dokumentacją projektową. b) naprawa sieci elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową. c) prawidłowe zabezpieczenie elementów istniejącego systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) - poprzez wykonanie usługi serwisowej polegającej na demontażu czujek przeciwpożarowych oraz ich ponownym montażu na koszt Wykonawcy przez wskazaną przez Zamawiającego firmę zajmującą się serwisem systemu - oraz prawidłowego zabezpieczenia elementów istniejącego Systemu Antywłamaniowego. W przypadku ich zniszczenia lub zanieczyszczenia konserwacja i naprawa poszczególnych elementów - przywrócenie ich do stanu używalności - obciąży kosztami Wykonawcę poprzez wykonanie usługi serwisowej przez wskazanie przez Zamawiającego firmy zajmującą się serwisem systemów. d) wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń: - instalacji elektrycznej - pomiar rezystencji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - instalacja oświetleniowa - pomiar natężenia światła w pomieszczeniach po modernizacji oświetlenia 3. Zamawiający przewiduje wykonanie w pierwszej kolejności wymianę grzejników żeliwnych . 4. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Przy sporządzeniu wyceny w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę opis przedmiotu umowy a następnie dokumentację projektową jednocześnie informujemy iż, załączony przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i nie podlega wycenie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz prac, które będą zlecone podwykonawcom - zał. nr 2 do umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania przedmiotu umowy. We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. 2) Zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, śmierci, bądź innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w momencie przystępowania do postępowania oraz podpisywania umowy), 3) Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 4) Zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 5) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego poprzez zastosowanie aktualnie obowiązującej stawki VAT. 6) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 7) Zmiany osób reprezentujących Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 8) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 9) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 10) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie