Kąty Wrocławskie: Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie - etap I.
Numer ogłoszenia: 270970 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146869 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie - etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę drogi, b) wykonanie 2 progów spowalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, c) wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, d) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. UWAGA: 1. Dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres robót niż przewidziany realizacji. Zakres robót przewidziany do wykonania obejmuje budowę drogi w ul. Tymiankowej od hm 2+26,0 do hm 5+95,0 - zgodnie z załączonym rysunkiem 2. Wywóz nadmiaru ziemi należy przewidzieć na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 18 km od placu budowy. 3. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 4. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. 6. W terminie 7 dni od rozpoczęcia okresu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zamówienia. Przed przedłożeniem Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia jego postanowień z personelem wskazanym przez Zamawiającego. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: a) w roku 2014 rozliczone zostaną roboty w kwocie maksymalnie 240.000,00 zł brutto; b) w roku 2015 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę umowy, z uwzględnieniem robót rozliczonych w roku 2014...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 872212,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ