Kąty Wrocławskie: Budowa zasilania energetycznego przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 w miejscowości Baranowice-Bliż- roboty uzupełniające
Numer ogłoszenia: 160789 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zasilania energetycznego przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 w miejscowości Baranowice-Bliż- roboty uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zasilania energetycznego przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 w miejscowości Baranowice-Bliż- roboty uzupełniające 2. Zakres prac obejmuje wykonanie: 2.1 Wykonanie zasilania energetycznego przepompowni sieciowych miejscowości Baranowice-Bliż tj. : a) dla przepompowni sieciowej PBa1 - wykonanie kabla YAKXS 4x25 o długości l=209 m b) dla przepompowni sieciowej PBa2 - wykonanie kabla YAKXS 4x16 o długości l=28 m. 2.2. Przejścia pod rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi 2.3. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg. 2.4. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym. 2.5. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. 2.6. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 2.7. Planu BIOZ. 2.8. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 2.9. Kamerownie wykonanej sieci.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.31.53.00-1, 45.96.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27189,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę