Kąty Wrocławskie: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w systemie niskoenergetycznym budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 240085 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214119 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w systemie niskoenergetycznym budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Sadkowie przy ul. Szkolnej 9, gmina Kąty Wrocławskie, w systemie budynku niskoenergetycznego (Eo= do 45 kWh/m2rok ) z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa szkoły w Sadkowie w systemie budynku niskoenergetycznego (Eo= do 45 kWh/m2rok ) uwzględniającej realizację inwestycji w trzech etapach oraz w oparciu o szczegółowe wytyczne projektowe - załącznik nr 1 do umowy: Etap I - Powstanie nowej części obiektu Etap II - Remont (modernizacja) istniejącego budynku Etap III - Powstanie części sportowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz pozwoleniem na budowę dla powyższego zadania, które pozwolą Inwestorowi kompleksowo zrealizować inwestycję oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji, w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.70.00-1, 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ