Kąty Wrocławskie: WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA JEZDNI I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.
Numer ogłoszenia: 3607 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242463 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA JEZDNI I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. polegające na: zamiataniu jezdni, chodników i przystanków autobusowych (w tym niedopuszczanie do zarastania chwastami), zbieraniu odpadów z tych terenów, opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należytym stanie technicznym, higienicznym estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów (psia stacja - materiał do uzupełnienia stacji zapewnia Zamawiający).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648148,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ