Kąty Wrocławskie: Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015
Numer ogłoszenia: 51404 - 2015; data zamieszczenia: 09.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27264 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych asfaltowych, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015. 2. Przez remont cząstkowy rozumie się: - obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, - wykucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu, - zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową, - odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą mineralno asfaltową (zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową), - zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu po robotach. 3. Łączna ilość powierzchni remontowanych dróg w ramach remontów cząstkowych w roku 2014 wyniosła 1515,30 m2, w tym: Powierzchnia remontowa ubytków o grubości do 5 cm = 537,71 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 5,5 cm = 347,66 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 6 cm = 322,11 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 7 cm = 110,77 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 8 cm = 112,40 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 9 cm = 15,08 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 10 cm = 42,21 m2 Powierzchnia remontowa ubytków o grubości 11 cm = 17,36 m2 4. W roku bieżącym przewidujemy wykonanie remontów cząstkowych na powierzchni około 1510,00 m2, lecz łączny koszt remontów cząstkowych dróg nie może przekroczyć kwoty posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ