Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie
Numer ogłoszenia: 74436 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26951 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. W zakres budowy kanalizacji sanitarnej w Romnowie wchodzi budowa: 1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej 2) przepompowni ścieków wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu 3) przełożenie sieci wodociągowej w granicach dz. nr 71/8 2. W szczególności w zakres kanalizacji sanitarnej w miejscowości Romnów wchodzi: a) sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC, SN8 fi 200 o długości l=99,3 m wraz z uzbrojeniem; b) odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC, SN8 fi 160 PVC o długości l=20,5 m wraz z uzbrojeniem; c) sieć kanalizacji tłocznej z rur PEHD PN 100 SDR 17 fi 63 o długości l=102,10 m wraz z uzbrojeniem; d) przepompownia sieciowa wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu oraz z uzupełnionym zbiornikiem do dozowania chemii - 1 kpl. e) komora pomiarowa- 1 kpl. f) wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 362 na działkę nr 71/8 zgodnie z decyzją nr UD/0240/I/304/2014; g) przełożenie wodociągu na dz. nr 71/8, fi 90 (PE, PEHD) o długości 28,50 m wraz z uzbrojeniem, sieć po wykonaniu należy poddać płukaniu i zdezynfekować; h) wykonanie odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg w tym drogi wojewódzkiej zgodnie z posiadaną przez Zmawiającego decyzją; i) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; j) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; k) ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego w związku z wykonywaniem kanalizacji. l) wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. m) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej; n) wykonanie planu BIOZ; o) zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; p) inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej w ramach przedmiotowego zadania zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. UWAGA: 1. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji. 3. Załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.32.00-1, 45.31.53.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305615,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ