Kąty Wrocławskie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI JASZKOTLE - ZYBISZÓW
Numer ogłoszenia: 63953 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39375 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI JASZKOTLE - ZYBISZÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. W zakres budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkotle - Zybiszów wchodzi budowa: 1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Zybiszów 2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Jaszkotle 3) przebudowę istniejącej kanalizacji w m. Jaszkotle w celu włączenia wykonywanej sieci 2. W szczególności w zakres kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkotle - Zybiszów wchodzi: 1) sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC, SN8 fi 200 o długości l=1.193,5 m wraz z uzbrojeniem (w tym: Zybiszów - 592,5m Jaszkotle - 601,0m); 2) odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC, SN8 fi 160 PVC o długości l=141,0 m wraz z uzbrojeniem; 3) sieć kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 90 o długości l=527,5 m wraz z uzbrojeniem (Jaszkotle); 4) sieć kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 75 o długości l=860,00m wraz z uzbrojeniem (Zybiszów); 5) przebudowę istniejącej kanalizacji w m. Jaszkotle w celu włączenia wykonywanej sieci; 6) przepompowni sieciowych PZ i PJ z zagospodarowaniem terenu, dojazdami, ogrodzeniem, zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu 7) komora pomiarowa- 1 kpl. 8) wykonanie przyłącza wodociągowego SDR17 PE HD PN100 o średnicy 63 mm do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem; 9) przejście pod drogą wojewódzką nr 347 zgodnie z posiadaną dokumentacją; 10) wykonanie odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg w tym drogi wojewódzkiej zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego decyzją; 11) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 12) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; 13) ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego w związku z wykonywaniem kanalizacji. 14) wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. 15) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej; 16) wykonanie planu BIOZ; 17) zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 18) inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej w ramach przedmiotowego zadania zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. UWAGA: 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji. 5. Załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.32.00-1, 45.31.53.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2544924,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ