Kąty Wrocławskie: Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju
Numer ogłoszenia: 63373 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49039 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 1 turnusu 10-dniowego (9 noclegów) dla łącznej liczby 120 dzieci w wieku od 7-14 lat każdy, przy liczbie uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie większej niż 15 osób. 2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kolonii na czas pobytu -minimalna kwota 10.000 zł na dziecko 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w Załączniku Nr 1 do umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 55.27.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73170,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ