Kąty Wrocławskie: Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu
Numer ogłoszenia: 164076 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133710 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę drogi, b) budowę odwodnienia drogi, c) budowę oświetlenia drogowego, d) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. UWAGA: 1. Załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 2. W miejsce zaprojektowanych opraw Zamawiający wymaga zamontowania opraw o źródle światła LED. Oprawy stylizowane montowane bezpośrednio na słupie: a. Materiał korpusu - aluminium malowane proszkowo w kolorze słupa, b. Materiał klosza - szkło przeźroczyste c. Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne - IK08 d. Szczelność komory optycznej - IP66, e. Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) - 40W f. Ochrona przed przepięciami - 10kV, g. Minimalny strumień świetlny źródeł - 4500 lm, h. Zakres temperatury barwowej źródeł światła - neutralny biały w zakresie 3900 K ÷ 4300 K, i. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21), j. Klasa ochronności elektrycznej: II, k. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych, l. Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego, m. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe. 3. Wywóz nadmiaru ziemi należy przewidzieć na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 18 km od placu budowy. Nadmiar ziemi w miejscu złożenia należy rozplantować. 4. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy winny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. 6. Wykonawca zapewni dojścia do wszystkich posesji przez cały czas prowadzenia robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.24.00-6, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 578389,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ