Kąty Wrocławskie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W M. KĄTY WROCŁAWSKIE OD KM 17 + 503,24 DO KM 18 + 648,19 - ETAP I ORAZ ETAP II
Numer ogłoszenia: 119673 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102821 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W M. KĄTY WROCŁAWSKIE OD KM 17 + 503,24 DO KM 18 + 648,19 - ETAP I ORAZ ETAP II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 347 polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19 - etap I oraz etap II: 1) Etap I rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 347, zgodnie z opracowaną dokumentacją, obejmuje w szczególności: a) budowę chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 17 + 875 o długości 371,76 mb i łącznej szerokości 3,5 m, b) budowę kanalizacji deszczowej o długości 311 mb. 2) Etap II rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 347, zgodnie z opracowaną dokumentacją, obejmuje w szczególności: a) budowę chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 875 do km 18+262,54, w tym m. in. nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 744 m², nawierzchnia bitumiczna o pow. 974 m² łącznej szerokości 3,5 m, b) budowę kanalizacji deszczowej fi 500 długości 289 mb c) budowę przepustu ramowego 15,8 mb, 3) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia i wyniesieniem w terenie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień (w zależności od potrzeb), obsługę geodezyjną inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą; 4) Sporządzenie planu BIOZ; 5) Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 6) Inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej w ramach przedmiotowego zadania zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2095536,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ