Ogłoszenie nr 377225 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.
Kąty Wrocławskie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 349856 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 353762 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej długości 325,00mb położonej na dz. nr 7/2 obręb Kębłowice: a. Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej, brukowca, łat z betonu asfaltowego i nawierzchni z BA w miejscu ich występowania na całej szerokości ciągów pieszych, zjazdów i jezdni, b. Odbudowa nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej-brukowca pochodzącego z rozbiórki nawierzchni na odcinku od km 0+269 do km 0+325 ( wjazd do zespołu dworu z zabudowaniami), c. Odbudowa chodnika – strona prawa z kostki betonowej o gr. 8 cm (kostka betonowa) od km 0+269 do km 0+325, d. Odbudowa chodnika – strona prawa z kostki betonowej o gr. 8 cm od km 0+000 do km 0+269, e. Odbudowa nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm od km 0+000 do km 0+269, f. Ułożenie ścieku z kostki kamiennej 11 cm x 13 cm i brukowca wraz z odprowadzeniem wód opadowych w kierunku wpustów deszczowych, g. Odbudowa nawierzchni jezdni z AC od km 0+000 do km 0+269 h. Regulacja infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu), i. Nadanie spadku jednostronnego dla całego zadania, j. Odtworzenie zieleni niskiej – trawnika, k. Regulacja istniejącego krawężnika kamiennego, l. Wykonanie, uzgodnienie, utrzymanie organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót budowlanych, m. Korekta światła krawężników w rejonie zjazdów, wejść i przejść dla pieszych, n. Demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego na czas wykonywania robót budowlanych, o. geodezyjny pomiar powykonawczy drogi. p. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w opisie i dokumentacji projektowej, potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; q. Roboty określone w § 1 ust. 2, powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT408497.91
WalutaPL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Usługowa „Wodnel” Inż. Aniela Rabenda,  ,  ul. Kolejowa 1B/5,  57-200 ,  Ząbkowice Śląskie,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 358989.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 358989.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 597423.72
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.