Ogłoszenie nr 22581 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.
Kąty Wrocławskie: Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2017,wraz z transportem
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 8248

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 10042

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2017,wraz z transportem
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2017. 2. W celu realizacji w/w usługi, Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania, co najmniej dwoma samowyładowczymi pojazdami ciężarowymi , których ładowność zawiera się w przedziale od 12 do 25 ton. 3. Zakres usługi obejmuje:  zakup kruszyw przez Wykonawcę,  dojazd środka transportowego z bazy Wykonawcy do kopalni lub innego miejsca, w którym zakupiono kruszywa, celem załadunku kruszyw,  transport kruszyw na drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym drogi o nawierzchni nieulepszonej bądź gruntowej,  rozładunek kruszyw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  dojazd środka transportowego do bazy Wykonawcy lub do kopalni w celu wykonania następnego załadunku. 4. Szacunkowa ilość dostawy kruszyw drogowych wynosi około 4 400,00 ton i obejmuje następujące ilości i rodzaje kruszyw: 1) granitowe kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm w ilości ok 1800 ton, 2) granitowe kruszywo łamane o frakcji 4/31,5 mm w ilości ok 1600 ton, 3) granitowe kruszywo łamane o frakcji 31,5/63 mm w ilości ok 1000 ton. 5. Kruszywo musi spełniać obowiązujące normy dla kruszyw drogowych, a w szczególności spełniać wymagania normy PN-EN 13242 oraz posiadać analizę granulometryczną wg PN-EN 933-1. 6. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy, w każdym przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT199624.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert8
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Logistyka Dolnośląska s. c. Mirosław Jurczok,  ,  Ul. dr Mieczysława Orłowicza 105,  58-309,  Wałbrzych,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 147654.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147654.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 314922.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.