Ogłoszenie nr 85118 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.
Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 57202 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP 271.13.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek wzdłuż ul. Lawendowej oraz do działek nr 13/23,13/27 i 18/1 w Sadkowie. Kanalizację należy wykonać z PCV – S o wytrzymałości SN8 o średnicach: główna sieć DN200 oraz przyłącza DN160. Sieć poprowadzono w działkach gminnych, pod drogą wojewódzką oraz w działkach prywatnych użytkowników kanalizacji. Ponadto kanalizacja przebiega pod rowem będącym w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego. b) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej; c) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności); d) naprawienie uszkodzeń nawierzchni drogi spowodowanych sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw drogi i zagęszczeniem; e) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami i właściwym oznakowaniem robót prowadzonych w pasie drogowym; f) opracowanie i uzgodnienie w DSDiK we Wrocławiu projektu odbudowy naruszonej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej, uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego, roboty w obrębie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w związku z wykonywaniem kanalizacji ponosi Wykonawca, g) roboty przygotowawcze, demontażowe, porządkowe, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, dozorowanie budowy, transport materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. h) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej, i) sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, j) zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV: 45231110-9, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT382772.08
WalutaPL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. Jawna,  ,  ul. Drohobycka 1,  59-220 ,  Legnica,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 269985,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 269985,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 486809,31
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.