Ogłoszenie nr 96225 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.
Kąty Wrocławskie: Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 74807 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa tras rowerowych w Smolcu. 2. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje: 1) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej o długości ok. 962,44 m i szerokości 2,00 m, o nawierzchni bitumicznej. Ścieżka oddzielona będzie od jezdni pasem rozdziału o szerokości 1,0 m. w ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chłopskiej należy wykonać kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu. 2) budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Granitowej długości 918,69 m i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku w pobliżu z ulicą Chłopska należy wykonać jednostronnych chodnik o szer. 2,0m a po drugiej stronie ulicy ścieżkę rowerową o szer. 2,0m. W ramach budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Granitowej należy wykonać tymczasowe połączenie ścieżki rowerowej (do czasu wykonania docelowej drogi –ulicy Granitowej ) 3) rozbiórkę istniejących nawierzchni, zdjęcia humusu i jego zagospodarowania i/lub utylizacji, usunięcie istniejących krzewów. 4) wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Granitowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień (w zależności od potrzeb). 5) aktualizację projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Granitowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień (w zależności od potrzeb). 6) uzupełnienie masą bitumiczną powstałych przestrzeni przykrawężnikowych powstałych przy odcięciu istniejącej nawierzchni. 7) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą; 8) sporządzenie planu BIOZ; 9) zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 10) inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach przedmiotowego zadania zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. 11) wykonanie 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie www.rpo.dolnyslak.pl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45233000-9, 54111230-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1760684.43
WalutaPL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MABUD s. c.,  ,  ul. Kluczborska 26/31,  50-322 ,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1988910,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1988910,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1988910,00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.