Ogłoszenie nr 93323 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.
Kąty Wrocławskie: Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 76457 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 80268 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia jest droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniechowice- Stary Dwór Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. usunięcie zanieczyszczeń na drodze tłuczniowej i poboczu wraz z uzupełnieniem ubytków, b. wykonanie reprofilacji wraz z zagęszczeniem podbudowy tłuczniowej i nadaniem jej właściwego kształtu i spadku, c. ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie - warstwy AC 16 W35/50 o gr. 8 cm, z uwzględnieniem rozbiórki pasa szerokości 0,25 m w miejscu włączenia, d. ułożenie nawierzchni bitumicznej na warstwie bitumicznej - warstwy AC 11 S 35/50 o gr.4 cm, z uwzględnieniem rozbiórki pasa szerokości 0,25 m w miejscu włączenia, e. wykonanie, uzgodnienie, wyniesienie w teren i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, f. wywóz ziemi i materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 11 km wraz z rozplantowaniem w miejscu złożenia, g. wykonanie i montaż 2 szt. tablicy informacyjnej formatu A3 na słupku stalowym, wg wzoru określonego w „Zasadach udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych”. Montaż tablicy informacyjnej na wysokości co najmniej 2,0 m od nawierzchni drogi, h. obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej i. sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1000928.34
WalutaPL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atras,  ,  ul. Kluczborska 26/31,  50 – 322,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 677000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 677000,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 755576,74
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 585000,00
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.