Ogłoszenie nr 80268 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.
Kąty Wrocławskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 76457 - 2017
Data: 28/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem Zamówienia jest droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniechowice- Stary Dwór Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. usunięcie zanieczyszczeń na drodze tłuczniowej i poboczu wraz z uzupełnieniem ubytków, b. wykonanie reprofilacji wraz z zagęszczeniem podbudowy tłuczniowej i nadaniem jej właściwego kształtu i spadku, c. ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie - warstwy AC 16 W35/50 o gr. 8 cm, z uwzględnieniem rozbiórki pasa szerokości 0,25 m w miejscu włączenia, d. ułożenie nawierzchni bitumicznej na warstwie bitumicznej - warstwy AC 11 S 35/50 o gr.4 cm, z uwzględnieniem rozbiórki pasa szerokości 0,25 m w miejscu włączenia, e. wykonanie, uzgodnienie, wyniesienie w teren i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, f. wywóz ziemi i materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 11 km wraz z rozplantowaniem w miejscu złożenia, g. wykonanie i montaż 2 szt. tablicy informacyjnej formatu A3 na słupku stalowym, wg wzoru określonego w „Zasadach udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych”. Montaż tablicy informacyjnej na wysokości co najmniej 2,0 m od nawierzchni drogi, h. obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej i. sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem Zamówienia jest droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniechowice- Stary Dwór Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. usunięcie zanieczyszczeń na drodze tłuczniowej i poboczu wraz z uzupełnieniem ubytków, b. wykonanie reprofilacji wraz z zagęszczeniem podbudowy tłuczniowej i nadaniem jej właściwego kształtu i spadku, c. ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie - warstwy AC 16 W35/50 o gr. 8 cm, z uwzględnieniem rozbiórki pasa szerokości 0,25 m w miejscu włączenia, d. ułożenie nawierzchni bitumicznej na warstwie bitumicznej - warstwy AC 11 S 35/50 o gr.4 cm, z uwzględnieniem rozbiórki pasa szerokości 0,25 m w miejscu włączenia, e. wykonanie, uzgodnienie, wyniesienie w teren i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, f. wywóz ziemi i materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 11 km wraz z rozplantowaniem w miejscu złożenia, g. wykonanie i montaż 2 szt. tablicy informacyjnej formatu A3 na słupku stalowym, wg wzoru określonego w „Zasadach udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych”. Montaż tablicy informacyjnej na wysokości co najmniej 2,0 m od nawierzchni drogi, h. obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i. sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.