Ogłoszenie nr 93725 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.
Kąty Wrocławskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516064-N-2017
Data: 24/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1.Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej: a) jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 8.000.000 zł brutto i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2, kubatury 7.000m3, i potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 8.000.000 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu dydaktycznego, dydaktyczno-sportowego lub sportowego o kubaturze powyżej 7.000 m3 i powierzchni użytkowej ponad 1000 m2. Wykonawca musi spełnić wszystkie wymagania jednocześnie, wyłączając powtarzalność przedstawianych przez Wykonawcę obiektów. Obiekt dydaktyczny, sportowy czy użyteczności publicznej który jest budowany, przebudowywany lub rozbudowywany musi spełniać wymogi kubatury i powierzchni użytkowej określone w SIWZ dla nowopowstałej części, bez części istniejącej obiektu przebudowywanego lub rozbudowywanego. Okoliczności te wykonawca obowiązany jest wykazać za pomocą wskazanych w SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przez pojęcie obiektu dydaktycznego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony do pełnienia funkcji dydaktycznej lub szkoleniowej, np. żłobek, przedszkole, szkoła, gimnazjum, uczelnia wyższa lub inny ośrodek dydaktyczny lub szkoleniowy przeznaczony do celów dydaktycznych lub szkoleniowych, w tym warsztaty szkolne, o kubaturze powyżej 7.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie obiektu sportowego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony celom sportowym, np. hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, areny zadaszone, stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne pełnowymiarowe, pływalnie kryte z częścią sportową (boisko), baseny, o kubaturze powyżej 7.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie budynku użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny – zgodnie z zapisami §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), o kubaturze powyżej 7000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: • wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 1, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy, który posiada  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.  doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu dydaktycznego lub dydaktyczno-sportowego o wartości nie mniejszej niż 8.000.000 zł brutto lub min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 8.000.000zł brutto b) kierownikiem robót sanitarnych, który posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. c) kierownikiem robót elektrycznych, który posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. d) kierownikiem robót drogowych, który posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów, a także uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. f) pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym murarskich (min. 15 osób), ogólnobudowlanych (min. 25 osób), ciesielsko-dekarskich (min. 5 osób), instalacji sanitarnych (min. 10 osób) i elektrycznych (min. 5 osób). Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę i jednocześnie przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzaniu składek z tytułu zatrudnienia za wymaganą ilości pracowników wskazanych w oświadczeniu Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia. 3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: . 1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub 3.2 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację Zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: 1.Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej: a) jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 8.000.000 zł brutto i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2, kubatury 7.000m3, i potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 8.000.000 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu dydaktycznego, dydaktyczno-sportowego lub sportowego o kubaturze powyżej 7.000 m3 i powierzchni użytkowej ponad 1000 m2. Wykonawca musi spełnić wszystkie wymagania jednocześnie, wyłączając powtarzalność przedstawianych przez Wykonawcę obiektów. Obiekt dydaktyczny, sportowy czy użyteczności publicznej który jest budowany, przebudowywany lub rozbudowywany musi spełniać wymogi kubatury i powierzchni użytkowej określone w SIWZ dla nowopowstałej części, bez części istniejącej obiektu przebudowywanego lub rozbudowywanego. Okoliczności te wykonawca obowiązany jest wykazać za pomocą wskazanych w SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przez pojęcie obiektu dydaktycznego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony do pełnienia funkcji dydaktycznej lub szkoleniowej, np. żłobek, przedszkole, szkoła, gimnazjum, uczelnia wyższa lub inny ośrodek dydaktyczny lub szkoleniowy przeznaczony do celów dydaktycznych lub szkoleniowych, w tym warsztaty szkolne, o kubaturze powyżej 7.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie obiektu sportowego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony celom sportowym, np. hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, areny zadaszone, stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne pełnowymiarowe, pływalnie kryte z częścią sportową (boisko), baseny, o kubaturze powyżej 7.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie budynku użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny – zgodnie z zapisami §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), o kubaturze powyżej 7000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: • wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 1, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy, który posiada  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.  doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu dydaktycznego lub dydaktyczno-sportowego o wartości nie mniejszej niż 8.000.000 zł brutto lub min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 8.000.000zł brutto b) kierownikiem robót sanitarnych, który posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. c) kierownikiem robót elektrycznych, który posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. d) kierownikiem robót drogowych, który posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów, a także uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. f)pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym murarskich (min. 15 osób), ogólnobudowlanych (min. 25 osób), ciesielsko-dekarskich(min. 5 osób), instalacji sanitarnych (min. 10 osób) i elektrycznych (min. 5 osób). Zamawiający wymaga złożenia tylko oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie" Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia. 3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: . 1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub 3.2 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację Zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-12, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-23, godzina: 09:30,