Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500219029-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.
Gmina Kąty Wrocławskie: „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RP0 WD 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561213-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.25.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem Zamówienia jest rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - wykonanie nawierzchni parkingu dla 23 samochodów osobowych wraz z zatoką do parkowania autokaru wraz z peronem przystankowym dla osób wysiadających z kostki brukowej oraz krawężników betonowych, - wykonanie nowych nawierzchni istniejących ścieżek z tłucznia kamiennego i obrzeży betonowych oraz chodnika z kostki brukowej, - wykonanie toalety publicznej wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz elektroenergetycznej - wykonanie miejsca punktu poboru - poidełka (z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego) - wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem (5 wiat rekreacyjnych i 1 wiaty dużej) oraz 2 miejsc postojowych dla rowerów, wyposażenie wiat w 15 ławostołów i 12 ławek , wykonanie koszy na odpady stałe - 18 szt. - wykonanie tarasu widokowego oraz dwóch przejść drewnianych w formie mostków - wykonanie 12 latarni oraz instalacja brakującej oprawy oświetleniowej w istniejącym słupie - usuniecie istniejącego ogrodzenia z siatki przy parkingu - rozbiórka istniejących obiektów małej architektury – ławki - rozbiórka fragmentu istniejących betonowych elementów na terenie działki nr 6/1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45233253-7, 45212140-9, 45112711-2, 45111200-0, 45112710-5, 77310000-6, 45246000-3, 45100000-8, 45231300-8, 45231400-9, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2682926.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mabud s.c. M. Chojecki, A.Atras
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Kluczborska 26/31
Kod pocztowy: 50-322
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3300000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3300000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3300000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych