Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500210948-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.
Gmina Kąty Wrocławskie: „Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598203-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach ”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.48.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Przedmiot zamówienia jest wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach w ramach zadania pn. „Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie PARKINGU przy świetlicy w Górzycach i Kamionnej - zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane zgodnie z opisami technicznymi dla poszczególnych zadań, zakresami wskazanymi na rysunkach technicznych a także zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi, sztuką budowlaną oraz zgodnie z poszczególnymi przedmiarami robót dla parkingu w Górzycach i Kamionnej Zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji technicznej a w szczególności obejmuje między innymi : a)Roboty przygotowawcze i zagospodarowanie terenu - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - wykonanie rowków i ławy pod krawężniki - osadzenie krawężników - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie podbudowy piaskowo cementowej i kruszywa - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - wykonanie opaski budynku - ułożenie nawierzchni gruntowej piaskowych placów b)Roboty Odwodnieniowe - wykonanie wykopu i ułożenie rurek drenarskich - wykonanie studzienek kanalizacyjnych - wykonanie podsypki filtracyjnej ze żwiru - sprawdzenie poprawności działania instalacji drenarskiej c)Roboty porządkowe - ręczne plantowanie powierzchni - wykonanie trawników parkowych - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85550
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krzysztof Borowski ROBOTY ZIEMNE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Spokojna 28 55-080 Kąty Wrocławskie
Kod pocztowy: 55-080
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105226.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105226.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105226.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych