Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540009452-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.
Kąty Wrocławskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502232-N-2019
Data: 10/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie będzie realizowane od dnia następnego po dniu podpisania umowy do 31.12.2019r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych tj. przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych krajowych i zagranicznych: - o łącznej wartości co najmniej 150.000 PLN brutto, - o łącznej ilości minimum 30.500 sztuk przesyłek nadanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże realizację zamówień na łączny wolumen 30.500 sztuk przesyłek oraz kwotę 150.000 PLN brutto, przy czym wartość jednego zamówienia musi opiewać na kwotę co najmniej 25.000 PLN brutto. Jeżeli potwierdzenie spełnienia warunku będzie wynikało z wielu usług, to przynajmniej jedna usługa musi opiewać na wartość co najmniej 25.000 PLN brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych tj. przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych krajowych i zagranicznych:  o łącznej wartości co najmniej 150.000 PLN brutto. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże realizację zamówień na kwotę 150.000 PLN brutto, przy czym wartość jednego zamówienia musi opiewać na kwotę co najmniej 25.000 PLN brutto. Jeżeli potwierdzenie spełnienia warunku będzie wynikało z wielu usług, to przynajmniej jedna usługa musi opiewać na wartość co najmniej 25.000 PLN brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych