Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510014316-N-2019 z dnia 23-01-2019 r.
Gmina Kąty Wrocławskie: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502232-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540009452-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe oraz paczki pocztowe). Usługi te będą realizowane z uwzględnieniem zasad doręczeń wynikających z przepisów prawa: Ordynacja Podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2019 dla Gminy Kąty Wrocławskie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. t.j.z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) polegających na: 1.1. Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, priorytetowych, krajowych i zagranicznych, w tym paczek, a w razie niemożności ich doręczenia, zwrocie tych przesyłek Zamawiającemu - zwroty będą rozliczane zgodnie z aktualnymi cennikami Wykonawców; 1.2. Dostarczaniu przez Wykonawcę przesyłek pocztowych do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą; 1.3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: a) przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze do 2.000g, b) przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem za potwierdzeniem odbioru o wadze do 2.000g krajowe i zagraniczne, c) przesyłki listowe rejestrowane krajowe o wadze do 2.000g nadane i doręczane z potwierdzeniem odbioru spełniające wymogi art. 57 § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 tj.) d) przesyłki listowe rejestrowane krajowe o wadze do 2.000g nadane i doręczane z potwierdzeniem odbioru spełniające wymogi art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800 tj.), e) przesyłki listowe rejestrowane krajowe o wadze do 2.000g nadane i doręczane z potwierdzeniem odbioru spełniające wymogi art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1360 tj.), f) paczki pocztowe krajowe i zagraniczne, g) przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe krajowe i zagraniczne o wadze do 2.000g, h) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe krajowe i zagraniczne o wadze do 2.000g, i) przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe nadane i doręczane za pokwitowaniem za potwierdzeniem odbioru o wadze do 2.000g krajowe i zagraniczne, j) druki bezadresowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0

Dodatkowe kody CPV: 64112000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138391.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138391.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138391.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138391.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138391.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poczta Polska S.A. ul.Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138391.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138391.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138391.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych