Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510067900-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Gmina Kąty Wrocławskie: Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510417-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55-080  Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych- bezpiecznych pod istniejącymi urządzeniami placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury. 2. Materiały pochodzące z rozbiórek i odpady powstałe w trakcie robót zostaną usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nadmiar ziemi z wykopów może posłużyć do wyrównania terenu – po jego rozplantowaniu konieczne będzie rozłożenie warstwy humusu i założenie nowego trawnika 3. Wszystkie istniejące nasadzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu prowadzone są wykopy, to ściany bądź skarpy wykopów należy zabezpieczyć tkaniną jutową, aby zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą być podlewane, aby utrzymać należyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewów należy zabezpieczać siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyły formę ogrodzenia, którego wysokość powinna być równa bądź wyższa od wysokości krzewów. Pnie drzew należy zabezpieczać okalając je przy pomocy desek połączonych drutem z wykorzystaniem elementów dystansowych – deski nie mogą przylegać bezpośrednio do kory. Elementami dystansowymi mogą być elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnętrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczeń do pnia przy pomocy gwoździ bądź innych technik powodujących uszkodzenia roślin. 4. Przez teren podlegający zagospodarowaniu przebiegają sieci wodociągowej w110, kanalizacji sanitarnej ks160, deszczowej kd200. Projektowane zagospodarowanie, zakres robót ziemnych a także rozmieszczenie fundamentów urządzeń zabawowych nie powoduje kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz zachowuje wymaganą otulinę sieci. 5. Inwestycja będzie realizowana w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji projektowej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 6. W miesiącach czerwcu i sierpniu w przedszkolu będą przebywały dzieci w związku z tym plac budowy winien być szczególnie dobrze zabezpieczony. UWAGA 1. Prace budowlane opisane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym opisie, a wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia się istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną informację do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujętych niniejszym opracowaniem. Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów innych niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań. UWAGA 2. 1) Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować koszty wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów. 2) Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) nazwy marek (firm),wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i STWiOR. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., jeżeli w przedmiarze robót został wpisany określony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to należy go rozumieć, wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozumiane jako ciąg znaków liter i cyfr. KNR nie występuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, którą należy przyjmować do kalkulacji kosztorysowej. Warunki zatrudnienia: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących prace ziemne. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w ust. 1. Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, data zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych należy zanonimizować. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111213-4, 45112720-8, 45112723-9, 45223800-4, 45111300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 323390.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 397770.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 397770.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 541620.27
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych