Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 550040311-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.
Kąty Wrocławskie: Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55-080  Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Numer referencyjny  ZP.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
90513200-8,
90610000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1. Zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie i w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), z uwagi na następujące okoliczności: 1) Spółka jest osobą prawną, w której nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 2) Gmina sprawuje nad Spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Kontrola ta wynika z posiadania przez Gminę 100% udziałów Spółki (status jedynego wspólnika Spółki), a w konsekwencji możliwością wyboru przez Gminę członków zarządu i rady nadzorczej Spółki; 3) ponad 90% działalności Spółki wykonywanych jest na rzecz Gminy sprawującej kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Gmina sprawuje kontrolę, o której mowa art. 67 ust. 1 pkt 12) lit.a:

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o.,  ,  ul.1 Maja 26 B,  55-080,  Kąty Wrocławskie,  kraj/woj. dolnośląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych