Gmina Kąty Wrocławskie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510100298-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Gmina Kąty Wrocławskie: Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550040311-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540046841-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55-080  Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.11.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

Dodatkowe kody CPV: 90513200-8, 90610000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 242592.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 262000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 262000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262000
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67ust.1pkt12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
1. Zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie i w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), z uwagi na następujące okoliczności: 1) Spółka jest osobą prawną, w której nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 2) Gmina sprawuje nad Spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Kontrola ta wynika z posiadania przez Gminę 100% udziałów Spółki (status jedynego wspólnika Spółki), a w konsekwencji możliwością wyboru przez Gminę członków zarządu i rady nadzorczej Spółki; 3) ponad 90% działalności Spółki wykonywanych jest na rzecz Gminy sprawującej kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą Gmina sprawuje kontrolę, o której mowa art. 67 ust. 1 pkt 12) lit.a: 2. Gmina oświadcza, iż: 1) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie dokona zbycia udziałów Spółki podmiotowi prywatnemu, co spowodowałoby utratę przez Spółkę statusu podmiotu wewnętrznego; 2) będzie współpracować ze Spółką w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy. 3. Spółka oświadcza, że w całym okresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy będzie: 1) świadczyła powierzone jej zadania w sposób uzgodniony z Gminą, z należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego; 2) informować Gminę o wystąpieniu wszelkich okoliczności wpływających na spełnianie przez Spółkę wymagań, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp;
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych