Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oferta na realizację zadania publicznego "Eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.

Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

2.

Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3.

Rodzaj zadania publicznego1)

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

4.

Tytuł zadania publicznego

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’

5.

Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

27.02.2017

Data
zakończenia

08.03.2017

II. Dane oferenta(-tów)

1.  Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GNIECHOWICACH, STOWARZYSZENIE, GNIECHOWICE,  UL. KĄTECKA 59A
 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE  KRS: 0000121173

2.  Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty

(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

 

MARIUSZ HAUSMAN

tel. 785 520 264

mail: hausman.mariusz@interia.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ( OTWP ) MA NA CELU POPULARYZOWANIE PRZEPISÓW I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI, EKOLOGI, RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. ELIMINACJE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W REMIZIE JEDNOSTKI OSP ZACHOWICE W DNIU 1.03.2017 R. UCZESTNICY PODZIELENI SA NA DWIE GRUPY( I GRUPA - TO UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, II GRUPA - UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH). ZADANIEM UCZESTNIKÓW BĘDZIE ROZWIĄZANIE TESTU WYBORU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 25 PYTAŃ. PO SPRAWDZENIU WYNIKÓW W  RAZIE POTRZEBY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DOGRYWKA, W KTÓREJ UCZESNICY ODPOWIADAJĄ USTNIE NA WYLOSOWANE PYTANIA ( PRZYGOTOWANYCH JEST 34 PYTAŃ). ZA ZAJECIE PIERWSZYCH TRZECH MIEJSC PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY RZECZOWE. DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANO NAGRODY POCIESZENIA. W TRAKCIE TRWANIA TURNIEJU PRZEWIDZIANY JEST POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW ORAZ MOZLIWOŚĆ ZWIEDZANIA REMIZY A TAKŻE ZAPOZNANIA SIĘ ZE SPRZĘTEM BEDĄCYM NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTKI OSP ZACHOWICE. PODCZAS PRZEPROWADZENIA ZADANIA PLANOWANA JEST PRACA WOLONTARIUSZY POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU SALI NA TURNIEJ, ZAKUPIE NAGRÓD, PRZYGOTOWANIU POCZĘSTUNKU ORAZ OCENY PRZEZ KOMISJĘ TESTÓW ORAZ ODPOWIEDZI UDZIELANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW OTWP.

_____________________________

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

             

 

 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

 

ZAKŁADANYM REZULTATEM PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI OTWP " MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" JEST POPULARYZOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRZECIWPOZAROWYCH, ZASAD POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU, WIEDZY NA TEMAT TECHNIKI POZARNICZEJ ORAZ HISTORII  DZIAŁALNOŚCI RUCHU STRAŻACKIEGO.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego
4)
(zł)

 

1.

NAGRODY

2000 zł

2000 zł

     -----------------------

 

2.

POCZĘSTUNEK

500 zł

500 zł

     -----------------------

 

3.

WOLONTARIAT

280 zł

      ----------------------

280 zł

Koszty ogółem:

2780 zł

2500 zł

280 zł

Oświadczam(y), że:

1)    proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2)    w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3)    wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

4)   oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

5)   oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

                           MARIUSZ HAUSMAN

 

Data 16.02.2017 r.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

____________________________________________________

3)   Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4)   W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OTWP.pdf (PDF, 135.17Kb) 2017-02-17 14:39:45 247 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 17-02-2017 14:39:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 17-02-2017 14:49:30