Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXIII/318/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017

ead>

Uchwała Nr XXIII/318/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1-4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje  : 

§ 1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1.  od gruntów: 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł  od 1 m² powierzchni, 

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,33 zł  od 1 ha powierzchni, 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego : 

-  0,39 zł  od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna powierzchnia tych gruntów nie przekracza 0,5 ha, 

-  0,41 zł  od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 0,5 ha; 

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m² powierzchni.

2.  od budynków lub ich części: 

a)  mieszkalnych - 0,67 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,15 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,33 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,53 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,41 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej, a dla powierzchni budynków gospodarczych wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 3,71 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3.  od budowli:

a)  służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów wody – 0,5% ich wartości, 

b)  pozostałych - 2% ich wartości. 

§ 2.   Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieruchomości (budynki, budowle, grunty) zajęte na działalność w zakresie: 

-  kultury, kultury fizycznej, sportu, 

-  działalności bibliotecznej, świetlic, 

-  ochrony przeciwpożarowej, 

-  pomocy społecznej, 

-  cmentarzy, pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działalności statutowej, do której zostali powołani. Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub ich części, budowli, gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

Uzasadnienie

Utrzymano wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, które obowiązywały
w 2016 i 2015 roku. Stawki nie osiągają pułapu górnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P.2015.779).

Obniżono jedynie wysokość stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - par. 1 pkt. 1 lit. d niniejszej uchwały - z kwoty 3 zł do kwoty 2,98 zł od 1 m² powierzchni. Górna granica tej stawki wg obwieszczenia Ministra Finansów j.w obowiązująca w 2017 roku to 2,98 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale RM
w Kątach Wrocławskich określającej wysokość stawek na 2016 r. przyjęto kwotę 3 zł od 1 m² powierzchni- stawkę tę należy obniżyć.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XXIII-318.pdf (PDF, 770.60Kb) 2016-11-08 10:11:25 397 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-11-2016 09:48:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-11-2016 10:11:25