Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Cel konkursu

1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

2. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Katy Wrocławskie.

§ 2.1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Łącznie na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w :

- 2016 r. – 43 160,00 zł,

- 2017 r. – 86 320,00 zł.

2. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Kąty Wrocławskie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Katy Wrocławskie.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Kąty Wrocławskie.

2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 7 ogłoszenia.

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale Nr XVII/242/16 Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie, z dnia 31.03.2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz na uchwały Nr XIX/260/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.05.2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

5. Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, składanej w Sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4.

6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 90 ust 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) tj:

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kąty Wrocławskie uchwałą Nr XLIV/471/14  z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Katy Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 2597);

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Katach Wrocławskich na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie - określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty oraz w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr VI/62/15 z dnia 11.05.2015 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 11.05.15 r., poz. 2188).

§ 4. Wymagane dokumenty

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia);

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy osobą prowadzącą jest osoba prawna;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;

4) zobowiązanie, o którym mowa w art. 90 ust. 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty konkursowej;

5) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wg wzoru stanowiącego stanowi Nr 2 do oferty konkursowej.

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach  parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania, w tym wymagana lokalizacja przedszkola

1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2016 r. do 31.08.2017r.

2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Kąty Wrocławskie.

3. Przedszkole niepubliczne w każdej ze wskazanych lokalizacji powinno posiadać plac zabaw dostosowany parametrami do liczby dzieci objętych ofertą.

4. Plac zabaw, o którym mowa w ust. 3, nie może znajdować się w odległości większej niż 100 metrów w linii prostej od wskazanej w ofercie lokalizacji.

§ 6. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2016 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na w/w adres (liczy się data wpływu do Zespołu).

2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.

3. Oferent może złożyć kilka ofert. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszkola.

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale Nr XIX/259/16 Rady Miejskiej w  Kątach Wrocławskich z dnia 24.05.16 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2663).

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 08.08.2016r.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na tablicy ogłoszeń.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w drodze zarządzenia.

§ 8. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert łącznie: 13.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zobowiazanie oferenta.docx (DOCX, 16.86Kb) 2016-07-12 16:14:38 483 razy
2 Oswiadczenie o braku zaleglosci.docx (DOCX, 17.28Kb) 2016-07-12 16:14:38 393 razy
3 Oswiadczenie o braku zaleglosci.pdf (PDF, 24.39Kb) 2016-07-12 16:14:38 389 razy
4 Zarzadzenie_470_2016_w_sprawie_otwartego_konkursu_oferta.pdf (PDF, 46.58Kb) 2016-07-12 16:12:34 415 razy
5 Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_dla_niepublicznych_przedszkoli_lub_niepublicznych_innych_form_wychowania_przedszkolnego.pdf (PDF, 156.92Kb) 2016-07-12 16:12:34 316 razy
6 Formularz_oferty.pdf (PDF, 269.46Kb) 2016-07-12 16:12:34 466 razy
7 Formularz_oferty.docx (DOCX, 32.71Kb) 2016-07-12 16:12:34 425 razy
8 Regulamin_prac_komisji_konkursowej.pdf (PDF, 81.38Kb) 2016-07-12 16:12:34 419 razy
9 Zobowiązanie_oferenta.pdf (PDF, 49.83Kb) 2016-07-12 16:12:34 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 12-07-2016 16:12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mieczysław Reps 11-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 12-07-2016 16:14:38