Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XV/186/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Gądów-Jaszkotle

Uchwała Nr XV/186/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwa Gądów-Jaszkotle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1515 ), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala Statut Sołectwa Gądów-Jaszkotle

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Sołectwo Gądów-Jaszkotle obejmuje swym zasięgiem obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.

§ 2.  Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1.  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kąty Wrocławskie.

2.  Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radą Miejską w Kątach Wrocławskich.

3.  Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu.

4.  Statucie - należy przez to rozumieć statut Sołectwa Gądów-Jaszkotle.

5.  Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Gądów-Jaszkotle

6.  Przewodniczącym Rady Sołeckiej - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Gądów-Jaszkotle.

7.  Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Gądów-Jaszkotle

8.  Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa.

Rozdział 2.
Zakres działania sołectwa

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych wspólnoty mieszkańców tego Sołectwa.

2.  Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

a)  inicjowanie działań organów Gminy wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności Sołectwa i jego obszaru,

b)  podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ramach przyznanych mu kompetencji,

c)  wyrażanie opinii o działalności jednostek organizacyjnych Gminy działających na obszarze Sołectwa i składanie w tym temacie wniosków do organów Gminy,

d)  współpraca z komisjami Rady Miejskiej.

3.  Działania, o jakich mowa w ust. 2, mogą być podejmowanie jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 4.  Do zakresu działań Sołectwa należy:

1)  występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,

2)  współpraca z radnymi,

3)  współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

4)  wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców Sołectwa,

5)  stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie Sołectwa,

6)  współpraca z innymi sołectwami Gminy w zakresie wspólnych przedsięwzięć.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa i zakresy ich kompetencji

§ 5. 1. Organami sołectwa są Zebranie Wiejskie oraz Sołtys.

2.  Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2.  Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do Sołectwa.

3.  Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

a)  określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień jednostki pomocniczej,

b)  określenie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu,

c)  wyrażenie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy,

d)  podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii w sprawach należących do zadań Sołectwa.

§ 7. 1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku przez Sołtysa z jego własnej inicjatywy, na wniosek Rady Sołeckiej lub organów Gminy.

2.  Sołtys zobowiązany jest również do zwołania Zebrania Wiejskiego na pisemny wniosek 10% osób uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim. W takim przypadku Sołtys zobowiązany jest do zwołania Zebrania Wiejskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3.  O miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego Sołtys powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.  W sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego będąc do tego zobowiązanym, Burmistrz dokonuje zwołania Zebrania Wiejskiego. Burmistrz może zwołać również Zebranie Wiejskie w każdym innym przypadku, gdy uzna to za konieczne.

5.  O miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego Burmistrz zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.  Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.  W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nie wybrany.

4.  W przypadku, gdy Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza, przewodniczącego Zebrania wiejskiego wyznacza Burmistrz.

5.  Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy wzięła w nim udział 1/5 uprawnionych mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu.

6.  Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, organ, który zwołał Zebranie Wiejskie wyznacza jego ponowny termin za 30 minut. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 10.  Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1)  kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2)  udzielaniu głosu poza kolejnością,

3)  określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4)  odebraniu głosu,

5)  zamknięciu dyskusji.

§ 11. 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób w nim uczestniczących.

2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 12. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego.

2.  Do zadań Sołtysa należy:

a)  przygotowywanie projektów uchwał Zebrania,

b)  wykonywanie uchwał Zebrania,

c)  gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d)  organizowanie, inspirowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa.

§ 13. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.  Rada Sołecka składa się z trzech do siedmiu osób.

§ 14.  Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1)  przygotowywanie Zebrań Wiejskich,

2)  zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

3)  sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

4)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

5)  współpraca z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań,

6)  wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej i zastępcy Przewodniczącego.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 15. 1. Wybory przeprowadza się z zachowaniem następujących zasad:

a)  tajności,

b)  bezpośredniości,

c)  równości.

2.  Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 16. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w ciągu dwóch miesięcy przed upływem ich kadencji.

2.  Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej ogłaszane są przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3.  Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 17. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2.  O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, Burmistrz wyznacza kolejny termin wyborów za 30 minut. Wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.

2.  Do zadań komisji należy:

a)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów

b)  przeprowadzenie głosowania,

c)  ustaleniu jego wyników,

d)  sporządzenie protokołu o wynikach wyborów (protokół podpisują członkowie komisji).

3.  Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 19. 1. Odwołania Sołtysa, przed upływem kadencji, może zostać dokonane na wniosek:

-  Zebrania Wiejskiego,

-  organów Gminy.

2.  Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

3.  Odwołanie organów następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

4.  Mandat Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

a)  śmierci;

b)  zrzeczenia się;

c)  utraty prawa wybieralności;

d)  odwołania z pełnionej funkcji;

e)  zmian w podziale sołectwa, powodujących zniesienie danego sołectwa;

5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, Burmistrz ogłasza wybory nowego sołtysa. To samo dotyczy wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 20.  Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy w wysokości określonej przez Radę Miejską.

§ 21.  Uchwały w sprawie wydatkowania środków określonych w ust. 1 podejmuje Zebranie Wiejskie.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 22.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 23.  Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska, a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy.

§ 24.  Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa w posiedzeniach organów.

§ 25. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2.  Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3.  O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 26.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 27.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr XV/186/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1 - Gądów-Jaszkotle.pdf (PDF 1,73MB)

 

Uzasadnienie

W związku z powołaniem do życia nowych sołectw na terenie Gminy Katy Wrocławskie w celu nadania im statutów oraz dostosowania do aktualnych regulacji prawnych i potrzeb mieszkańców treści statutów, przeprowadzono konsultacje społeczne na terenie całej gminy.

Projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają konsultacji z mieszkańcami sołectwa czy osiedla. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie przeprowadzono w oparciu o Uchwałę NR/IX/78/2015 Rady Miejskiej W Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie oraz z Zarządzenia Nr 198/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wroclawskie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie

Konsultacje odbyły się w dniach od 19 sierpnia do dnia 04 września 2015r. w granicach administracyjnych Gminy Katy Wrocławskie i były w formie: przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków ( na sformalizowanym druku) dotyczących treści projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W wyniku konsultacji wpłynęło 8 wniosków z 26 uwagami, które były wsparciem przy tworzeniu ostatecznych przedłożonej Radzie Miejskiej projektów uchwał.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XV-186.pdf (PDF, 2.43Mb) 2016-02-04 13:20:55 237 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-02-2016 13:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 31-10-2016 12:07:08