Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2015 roku.


I. Rodzaje zadań
Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu:

1.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym przyjęto następujące zadania:

a)    Zakup eksponatów związanych tematycznie z miastem i gminą Kąty Wrocławskie, ich odrestaurowanie, dokumentowanie i eksponowanie.
b)    tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, opracowanie i wydawanie publikacji promującej miasto i gminę, prowadzenie portalu internetowego poświęconego Ziemi Kąckiej,
c)    organizacja  wycieczek, prelekcji i odczytów o historycznych miejscowościach naszego regionu dla mieszkańców gminy,
d)    kultywowanie dziedzictwa narodowego, tradycji, kultury i sztuki,
e)    wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym i regionalnym poprzez organizowanie imprez kulturalnych.
f)     renowacja zniszczonych i zapomnianych zabytków kultury znajdujących się na terenie Gminy.

2.    Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w którym przyjęto następujące zadania:

a)    nawiązywanie współpracy z obecnymi i potencjalnymi inwestorami gminy,
b)    działalność   informacyjną,   szkoleniową   oraz   doradztwo   finansowe   skierowane   do przedsiębiorców samozatrudnionych oraz osób zmierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
c)    działania  zmierzające  do  rozwoju   przedsiębiorczości,   samozatrudnienia,   ułatwiania  startu  i pomocy nowotworzonym przedsiębiorstwom,
d)    organizowanie prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
e)    specjalistyczne doradztwo i konsultacje dla małych firm, udzielanie informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, koszty związane z prowadzeniem biura wspierania lokalnej przedsiębiorczości,
f)    prowadzenie działań kreujących pozytywny wizerunek Gminy.

3.    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w którym przyjęto następujące zadania :

a)    umacnianie więzi między mieszkańcami poprzez organizację imprez plenerowych o różnym charakterze,
b)    promocja walorów danej miejscowości,
c)    spotkania integrujące wszystkich mieszkańców społeczności wiejskiej,
d)    tworzenie regionalnych tradycji, rozpowszechnianie wiedzy o miejscowości i regionie
e)    warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.
f)    warsztaty rękodzieła,
g)    Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
4.    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym przyjęto następujące zadania:

a)    propagowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych,
b)    uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych i w treningach,
c)    udział osób niepełnosprawnych w zawodach sportowo - rehabilitacyjnych w dyscyplinie tenis ziemny na wózkach.
d)    udział   osób   niepełnosprawnych   w warsztatach   terapii   zajęciowej   oraz   turnusach rehabilitacyjnych wspomagających proces rehabilitacji.
e)    organizacja imprez rekreacyjno-sportowych,

5. Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w którym przyjęto następujące zadania:
a)    aktywizacja osób w wieku emerytalnym,
b)    spotkania i wyjazdy integracyjne, (kino, teatr, opera, itp.)
c)    promocja aktywnego i zdrowego stylu życia osób w podeszłym wieku,

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań nie może przekroczyć:

1.    „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego",- 15.000 zł.
2.    „Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości" - 25.000,00 zł
3.    „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" - 32.500,00 zł
4.    „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" - 8.000,00 zł
5.    „Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" -17.000,00 zł
6.    Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

7.    W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki niefinansowe oraz środki finansowe z innych źródeł.
8.    Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) są wliczane do własnego udziału niefinansowego.
9.    Z dotacji mogą być pokryte jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.
10.    Dotacja nie będzie udzielana na:

a)    podejmowanie działalności gospodarczej,
b)    na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
c)    projekty, których jedynym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub remont budynków i lokali biurowych.
d)    na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e)    organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f)    na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

11.    Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie do 10% wysokości udzielonej dotacji na finansowanie jego realizacji.

12.    Wydatki mogą być ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.
13.    Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
14.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
15.    Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków   przewidzianych   w ogłoszeniu   konkursu   oraz   odwołania   konkursu   bez   podania przyczyny.

III.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.), po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.
2.    Komisja konkursowa pracuje w oparciu o zasady sformułowane w uchwale nr XV/149/11 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 25.11.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.) na lata 2012-2013.
3.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaproponować w terminie 14 dni aktualizację opisu działań/harmonogramu/kosztorysu zadania.
4.    Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.

6.    Do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
7.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania
1.    Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r.
2.    Szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
3.    Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
4.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
5.    Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

V.    Warunki i termin składania ofert
1.    Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2.    Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), odrębnie na każde zadanie, w zamkniętej i opisanej kopercie.
3.    Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
4.    Do oferty należy załączyć:
a)    kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
b)    kopię statutu,
d)    umowę zawartą między oferentami składającymi ofertę wspólną.
5.    Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
6.    Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
7.    W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach wymienionych zadań możliwe jest dołączenie kompletu niezbędnych załączników określonych w pkt. 4 tylko do jednej z ofert. W pozostałych ofertach należy oświadczyć, że wymagana dokumentacja dołączona została do innej oferty na realizację zadania publicznego, i wskazać jej nazwę.
8.    Formularze ofert dostępne są w Wydziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na stronie internetowej Urzędu MIG Kąty Wr. Pod adresem: www.katywroclawskie.pl - zakładka „Organizacje Pozarządowe".
9.    Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
10.    Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia^t-.T?.^;.^' r. (do godz. 15.30) w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Konkurs 2015" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie przy ul Rynek-Ratusz 1, lub przesłać pocztą na w/w. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
11.    Oferty złożone na innych drukach lub po terminie podlegają odrzuceniu. Oferty zawierające błędy formalne, rachunkowe nieuzupełnione w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w formie ogłoszenia na tablicy Urzędu i jego stronach internetowych.
2.    Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
3.    Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a)    możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,
b)    zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów,
c)    zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu - przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji,
d)    wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł,
e)    rzetelność i doświadczenie podmiotu - analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji,
f)    liczba odbiorców projektu,
g)    zgodność oferty z priorytetami i zadaniami Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz z zapisami statutowymi organizacji.
4.    Komisja Konkursowa przedkłada wyniki oceny Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
5.    Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
6.    Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na stronie internetowej www.katywroclawski.pl niezwłocznie      po      zakończeniu      postępowania konkursowego.

VII. Postanowienia końcowe
1.    Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela : Violetta Bigda - kierownik wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tel. 71 3907228.
2.    Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.
3.    Formularze i załączniki (wzór oferty i sprawozdań) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 61-2015.pdf (PDF, 2.61Mb) 2015-02-11 14:41:54 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 11-02-2015 14:41:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 11-02-2015 14:41:54