Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

 

I.Rodzaj zadania publicznego: działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

II. Cel zadania publicznego:

Realizacja usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.

Celem konkursu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez:

a) Umożliwienie skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

b)Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby
z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

c) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

III. Adresaci zadania:

1. Do osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

IV. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert:

1) Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) Załatwianiu spraw urzędowych;

d) Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f) Wykonywaniu czynności dnia codziennego.

2) W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

3) Czas trwania usług asystenta:

a) Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;

b) Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut usługa nie będzie finansowana w ramach zadania;

c) Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika zadania wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie;

d) Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika zadania, dotyczy także osób
z niepełnosprawnościami, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

4) Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie opisu rekrutacji Uczestników zadania.

5) Planowany wymiar wsparcia w zadaniu to:

a) udział 11 osób z niepełnosprawnościami, przy założeniu, że minimum 70% uczestników zadania będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością
i komunikacją. Osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

b) realizacja 2310 godzin zegarowych usług asystenckich;

c) zaangażowanie 5 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Uczestników zadania.

6) Sposób realizacji usług asystenta:

a) usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w punkcie 10 szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert;

b) asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika zadania lub opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka z niepełnosprawnościami na podejmowane działania.

7) Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

8) Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40,00 zł. (koszt całkowity).

9) Oferent umożliwi osobie z niepełnosprawnościami lub opiekunowi prawnemu samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

10) Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

c) osoby wskazane przez uczestnika zadania lub jego opiekuna prawnego, przy założeniu, że osoby te nie będą członkami rodziny, opiekunami prawni lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem zadania.

Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie wykształcenia i przygotowania kadry realizującej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.

11) Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadań w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do ich wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie, zgodnie z Programem ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

12) Oferent jest zobowiązany do współpracy w zakresie organizowania i świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z właściwą jednostką organizacyjną Gminy Kąty Wrocławskie tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.

13) Oferent jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora w zakresie współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.

14) Wymagana dokumentacja:

a) miesięczne karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021;

b) ewidencja osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług asystenckich, zawierająca między innymi: imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, dane asystenta;

c) oświadczenia osób z niepełnosprawnościami/opiekuna prawnego dotyczące niekorzystania równocześnie z usług, o których mowa punkcie 2 szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert;

d) oświadczenia osób z niepełnosprawnościami/opiekuna prawnego dotyczące braku pokrewieństwa ze wskazanym asystentem osoby niepełnosprawnej;

e) oświadczenia osób z niepełnosprawnościami/opiekuna prawnego dotyczącego korzystania z usług asystenta w ramach innych programów/projektów według,

f) oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w zakresie pobierania/niepobierania świadczenia pielęgnacyjnego i rezygnacji ze świadczenia pracy,

g) ewidencja przebiegu pojazdu (jeśli dotyczy) według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021;

h) ewidencja kosztów dojazdu innym środkiem transportu (jeśli dotyczy), np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć fakturę dokumentującą ww. przejazd.

Oferent jest zobowiązany do prowadzenia ww. dokumentacji oraz przekazywania do GOPS
w Kątach Wrocławskich sprawozdawczości w określonych przez Ośrodek zakresach, formach oraz terminach.

15) Kwalifikowalność wydatków:

Z dotacji będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem,
w szczególności takich jak:

a) wynagrodzenie asystentów;

b) zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł brutto miesięcznie na 1 asystenta;

c) koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku
z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenckich, w wysokości nie większej niż 200 zł brutto miesięcznie na 1 asystenta;

d) zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi zadania, w wysokości nie większej niż 100 zł brutto miesięcznie na 1 asystenta;

e) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł brutto rocznie.

16) Koszty będą kwalifikowane, jeśli:

a) pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik zadania;

b)będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 10 do Programu pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

c) zakup środków ochrony osobistej oraz dojazd własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych
w treści Programu, zostaną zrealizowane w terminie do 30 dnia od daty odwołania ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

17) Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

18) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

19) Miejsce realizacji zadania: Gmina Kąty Wrocławskie oraz w przypadkach tego wymagających obszar województwa, w którym zamieszkuje uczestnik zadania.

20) W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

21) Środki przeznaczone na realizację zadania:

1.Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 102 900,00zł, w tym:

a) maksymalnie 92 400,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich,

b) maksymalnie 1 750,00 zł – w kategorii koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów,

c) maksymalnie 500,00 zł – w kategorii koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów,

d) maksymalnie 7 000,00 zł – w kategorii koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu,

e) maksymalnie 1 250,00 zł – w kategorii koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi zadania,

2. Na obsługę Programu kwota - 2 058,00 zł.

22) Termin realizacji zadania obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r

23) Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty realizacji zadania publicznego poniesione od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

24) Oferent nie może zlecać całości lub części powierzonego zadania podmiotom trzecim.

V. Zasady przyznawania dotacji:

1.Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub którzy zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

2. Zadanie, o którego realizację ubiega się podmiot, jest przedmiotem jego działalności statutowej (deklaracje o tym, że zadanie mieści się w działalności statutowej).

3. Podmiot ubiegający się o zadanie musi posiadać udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji usług polegających na udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym minimum 6-miesięczne doświadczenie w realizacji w sposób ciągły usług asystenckich/opieki wytchnieniowej/opiekuńczych realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

4.Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze przedmiotowego konkursu. W ramach zadania możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.

5.Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

VI. Warunki realizacji zadania

1.Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

2.Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć
w szczególności na:

1) koszty merytoryczne;

2) koszty obsługi zadania publicznego, które są związane z wykonywaniem działań
o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
i prawną zadania, stanowiące do 2%kosztów realizacji zadania.

3) W konkursie ofert na realizację zadania publicznego mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), o ile ich statut przewiduje realizację w/w zadania.

4) Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

5) Powierzenie wykonania zadania oraz jego finansowanie następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.

6) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

7) W przypadku, gdy nieprawidłowości wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy Oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane realizacją zadania.

8) Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII.  Sposób przygotowania oferty:

1.Ofertę należy sporządzić wyłącznie na wzorze oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.Formularz oferty winien być czytelnie i kompletnie wypełniony. Rubryki oferty niewypełnione powinny być przekreślone lub wypełnione opisem „nie dotyczy”,
a treść złożonych oświadczeń powinna być jednoznaczna. Wymagane jest wypełnienie tabeli na temat informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

3.Nieczytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy uzupełnić pieczęcią imienną umożliwiającą identyfikację imienia, nazwiska
i funkcji w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu. Do oferty należy dołączyć statut.

4.W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, każda jego strona powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

5.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

6.Oferta stanowi integralną część umowy.

7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.Oferent przedłoży informację o wcześniejszej działalności organizacji w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

VIII Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa 14 lipca 2021 r. o godzinie 11.00.

2.Przedstawiciele podmiotów uprawnionych składają pisemne oferty na realizację zadania wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080  Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klienta /na parterze budynku/ lub za pośrednictwem poczty.

3.Oferent winien jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
w niej informacji.

5.W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta
 i Gminy w Kątach Wrocławskich, a nie data stempla pocztowego.

6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

IX Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Komisję konkursową powoła organ ogłaszający konkurs w celu opiniowania wniosków złożonych przez organizacje zgodnie z art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Komisja konkursowa ocenia formalnie złożone wnioski.

5. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych tj.:

a) brak dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o konkursie ofert,

b) brak właściwych (złożonych przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) podpisów pod wnioskiem, oświadczeniami oraz załącznikami,

c) brak poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

d) brak uzupełnionych pól wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo i w wyznaczonym terminie ma prawo uzupełnić braki.

7. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, która polegają na:

a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie
w realizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów;

b) ocenie przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
a w szczególności w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania,

c). ocenie zgodności oferty z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz zapisami statutowymi organizacji.

8. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje oceny merytorycznej indywidualnie, przyznając punkty zgodnie z przyjętym kryterium. Końcową punktację w danym kryterium stanowi średnia arytmetyczna ocen indywidualnych.

9. W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie komisja konkursowa opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu i/lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego zadania.

10. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, a wynik konkursu ogłasza się zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

11. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

12.Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:

a). w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,

b). na stronie i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,

c). na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

14.Konkurs podlega unieważnieniu, jeżeli:

a). nie złożono żadnej oferty;

b). żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

15. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

16. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłasza się w sposób przewidziany przy ogłaszaniu wyników konkursu.

17. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.

18. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 779/2021

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ASYSTENT.pdf (PDF, 1.42Mb) 2021-06-24 13:20:39 27 razy
2 rodo_urzad_0.docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-06-24 13:20:39 23 razy
3 formularz_0.docx (DOCX, 31.12Kb) 2021-06-24 13:20:39 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Krzuszcz 24-06-2021 13:20:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 24-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Krzuszcz 24-06-2021 13:21:50