Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami - "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami – „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

 

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

II. Cel zadania publicznego:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoba zaangażowana na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będzie czasem dla siebie, który będzie mogła przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekun
z różnych powodów nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków.

III. Zadania do realizacji:

Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w formie usługi opieki wytchnieniowej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Należy również wziąć pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

IV. Forma zlecenia realizacji zadania: powierzenie.

V. Informacja o wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2021 r. wynosi 97 800,00 zł. zaś planowana liczba godzin usług w formie pobytu dziennego wynosi 2445.

Wysokość dotacji dla zadania dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób, godzin i dni. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin i dni faktycznie zrealizowanych usług opieki wytchnieniowej na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie.

Podana wysokość dotacji dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

VI. Zasady przyznawania dotacji:

1. W konkursie ofert na realizację zadania publicznego mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), prowadzące działalność statutową zgodnie z dziedziną zleconego zadania.

2. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

3. Powierzenie wykonania zadania oraz jego finansowanie następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

5. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy Oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane realizacją zadania.

6. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Gminą Kąty Wrocławskie.

VII.  Sposób przygotowania oferty:

1.Ofertę należy sporządzić wyłącznie na wzorze oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.Formularz oferty winien być czytelnie i kompletnie wypełniony. Rubryki oferty niewypełnione powinny być przekreślone lub wypełnione opisem „nie dotyczy”,
a treść złożonych oświadczeń powinna być jednoznaczna. Wymagane jest wypełnienie tabeli na temat informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

3.Nieczytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy uzupełnić pieczęcią imienną umożliwiającą identyfikację imienia, nazwiska
i funkcji w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu.

4.W formularzu oferty należy wpisać koszt jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej
w formie pobytu dziennego.

5.Do oferty należy dołączyć:

a). statut;

b). kalkulację kosztów jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej zawierającą co najmniej wynagrodzenie osób bezpośrednio świadczących usługi, wynagrodzenia pracowników obsługi zadania, opłaty eksploatacyjne i administracyjne.

6.W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, każda jego strona powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

7.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

8.Oferta stanowi integralną część umowy.

9.Sporządzając kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego należy mieć na uwadze, że z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty związane
z realizacją zadania publicznego.

10.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11.Oferent przedłoży informację o wcześniejszej działalności organizacji w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

VIII. Terminy i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartą umową, przepisami prawa oraz Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dofinansowanym z Funduszu Solidarnościowego.

2.Termin realizacji zadania obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

3.Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty realizacji zadania publicznego poniesione od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

4.Odbiorcami zadań publicznych będą członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobami z orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj:

a) Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy w godzinach od 7.00 do 20.00 łącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi;

b) Zleceniodawca przyjmuje, że 1 godzina usługi opieki wytchnieniowej równa się 1 godzinie zegarowej tj. 60 minut. Do tego czasu nie wlicza się dojścia lub dojazdu do miejsca wykonywania usług;

c) Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego na jedną osobę niepełnosprawną nie może przekroczyć limitu godzin wynikającego z Programu.

d) Podana w ofercie cena za 1 godzinę usługi opieki wytchnieniowej będzie obowiązywała bez względu na dzień tygodnia, w którym usługa będzie świadczona włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi;

e) Usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana po pisemnym uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Liczba godzin zrealizowanej usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć liczby godzin zleconych do realizacji;

f) Podmiot realizujący zadanie umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami
z orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje/umiejętności;

g) Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby rzeczowe i kadrowe konieczne do realizacji zadania tj.:

- zatrudniać kadrę gwarantującą prawidłową realizację usługi opieki wytchnieniowej;

- zapewnić koordynatora, który będzie sprawował bezpośredni, merytoryczny nadzór nad realizacją usługi opieki wytchnieniowej;

- osoby świadczące usługę opieki wytchnieniowej zobowiązane będą do legitymowania się dokumentem ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i telefonem organizacji pozarządowej lub podmiotu realizującego zadanie publiczne.

h) Podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany do:

- realizacji czynności wskazanych przez podmiot zlecający zadanie u osoby objętej usługą opieki wytchnieniowej w łącznym czasie świadczenia usługi oraz w zakresie określonym
w zleceniu;

- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji świadczonej usługi opieki wytchnieniowej
w sposób określony w umowie, a w szczególności: karty rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia przechowywanej dokumentacji przed dostępem do niej osób nieupoważnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- przechowywania wytworzonej dokumentacji przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania;

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zleconego zadania;

- stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

5.Oferent nie może zlecać całości lub części powierzonego zadania podmiotom trzecim.

IX Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa 14 lipca 2021 r. o godzinie 11.00.

2.Przedstawiciele podmiotów uprawnionych składają pisemne oferty na realizację zadania wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080  Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klienta /na parterze budynku/ lub za pośrednictwem poczty.

3.Oferent winien jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
w niej informacji.

5.W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta
 i Gminy w Kątach Wrocławskich, a nie data stempla pocztowego.

6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Komisję konkursową powoła organ ogłaszający konkurs w celu opiniowania wniosków złożonych przez organizacje zgodnie z art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Komisja konkursowa ocenia formalnie złożone wnioski.

5. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych tj.:

a) brak dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o konkursie ofert,

b) brak właściwych (złożonych przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) podpisów pod wnioskiem, oświadczeniami oraz załącznikami,

c) brak poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

d) brak uzupełnionych pól wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo i w wyznaczonym terminie ma prawo uzupełnić braki.

7. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, która polegają na:

a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie
w realizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów;

b) ocenie przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
a w szczególności w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania,

c). ocenie zgodności oferty z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zapisami statutowymi organizacji.

8. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje oceny merytorycznej indywidualnie, przyznając punkty zgodnie z przyjętym kryterium. Końcową punktację w danym kryterium stanowi średnia arytmetyczna ocen indywidualnych.

9. W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie komisja konkursowa opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu i/lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego zadania.

10. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, a wynik konkursu ogłasza się zgodnie z art. 15 ustawy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

11. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

12.Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:

a). w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,

b). na stronie i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,

c). na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

14.Konkurs podlega unieważnieniu, jeżeli:

a). nie złożono żadnej oferty;

b). żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

15. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

16. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłasza się w sposób przewidziany przy ogłaszaniu wyników konkursu.

17. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.

18. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Zgodnie z zarządzeniem 778/2021

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OPIEKA.pdf (PDF, 1.42Mb) 2021-06-24 13:18:24 21 razy
2 formularz.docx (DOCX, 31.12Kb) 2021-06-24 13:18:24 23 razy
3 RODO Urząd.docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-06-24 13:18:24 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Krzuszcz 24-06-2021 13:18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 24-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Krzuszcz 24-06-2021 13:22:05